Kurs specjalny:

 

Pomiary termowizyjne w podczerwieni

 

Celem kursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych w jednej z szybko rozwijających się dziedzin interdyscyplinarnych – termowizji w podczerwieni. Celem kursu jest poznanie podstaw termowizji oraz zapoznanie się z budową i eksploatacją urządzeń termowizyjnych. Uczestnicy studiów będą mieli okazję zapoznać się w praktyce z budową i działaniem nowoczesnych systemów termowizyjnych, wyposażonych, między innymi, w kartę rejestracji termogramów, tzw. frame-grabber. Kurs umożliwi absolwentom poprawne wykorzystanie systemów termowizyjnych oraz nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników pomiarów.

 

Kurs jest skierowany do absolwentów szkół średnich oraz studiów wyższych dowolnego kierunku, pracowników nauki, doktorantów, lekarzy. Zgodnie z jednolitym prawem Unii Europejskiej, od stycznia 2009 r. obowiązują w Polsce przepisy dotyczące tzw. „świadectw energetycznych”, niezbędnych przy sprzedaży nowowybudowanych budynków. Jednym z ważniejszych elementów tzw. „audytu energetycznego” są badania termowizyjne. W związku z powyższym, kurs ten będzie przydatny także dla inżynierów budownictwa, pragnących uzyskać uprawnienia w zakresie „audytu energetycznego” budynków. Szczegółowy program zajęć będzie dostosowany do wiedzy, doświadczenia i zapotrzebowania poszczególnych uczestników z ukierunkowaniem na zastosowanie termowizji w energetyce, elektroenergetyce, medycynie, defektoskopii. Obszar zastosowań termowizji stale się rozwija, dlatego pomiary termowizyjne można stosować wszędzie tam, gdzie potrzebny jest pomiar, rejestracja, regulacja i wizualizacja rozkładu temperatury.

 

Podstawowe informacje

 

Warunki przyjęcia

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- złożenie zestawu dokumentów:

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się min. 5 uczestników.

 

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu:

- uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych planem kursu,

- wykonanie i zaliczenie zadań (ćwiczenia laboratoryjne, raport z badań),

- pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

 

Adres do korespondencji

(rekrutacja i sprawy organizacyjne)

dr inż. Sławomir Gryś

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania

Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 3250883, tel./fax: (34) 3250821 (sekretariat instytutu)

e-mail: grys@el.pcz.czest.pl

 

(kierownik kursu)

prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina

tel.: (34) 3250819, e-mail: minkina@el.pcz.czest.pl

http://www.ztmapc.el.pcz.pl - Zakład Technik Mikroprocesorowych, Automatyki i Pomiarów Cieplnych (organizator kursu)

http:// www.el.pcz.pl - Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

 

Przedmioty objęte kursem

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

1.

Podstawy termowizji
w podczerwieni

10 h

wykład

test

2.

Komputerowe przetwarzanie termogramów

4 h

ćwiczenia

/laboratorium

realizacja zadań laboratoryjnych,

raport termowizyjny

3.

Pomiary termowizyjne
na obiektach rzeczywistych

6 h

laboratorium

realizacja zadań laboratoryjnych, analiza wyników

 

Razem:

20 h

 

 

 

Ad. 1. Program wykładu „Podstawy termowizji w podczerwieni”:

 

Podstawy teorii wymiany ciepła. Wymiana ciepła poprzez promieniowanie: ogólna systematyka promieniowania występującego w przyrodzie, promieniowanie temperaturowe, podstawowe prawa i definicje. Emisyjność: wyznaczanie emisyjności obiektu, emisyjność ciał półprzezroczystych, przykładowe charakterystyki emisyjności materiałów, techniczne realizacje ciał czarnych. Przepuszczanie promieniowania przez atmosferę oraz elementy optyczne kamery – modele matematyczne pomiaru kamerą termowizyjną. Detektory promieniowania podczerwonego: parametry metrologiczne detektorów podczerwieni, urządzenia chłodzące. Kamery termowizyjne: rodzaje kamer termowizyjnych, powstawanie termogramów w kamerach z detektorami matrycowymi FPA, wzorcowanie kamer termowizyjnych. Interfejsy w systemach termowizyjnych. Oprogramowanie użytkowe systemów termowizyjnych. Charakterystyki kamer obserwacyjnych oraz parametry metrologiczne kamer pomiarowych. Przykłady kamer termowizyjnych oferowanych na rynku. Pomiary temperatury ciał półprzezroczystych oraz poprzez ciała półprzezroczyste: pomiary temperatury szkła oraz poprzez szkło, cienkich powłok tworzywa sztucznego, wyznaczanie temperatury płomieni lub gorących gazów oraz poprzez nie. Błędy pomiarów termowizyjnych: wpływ błędnego wprowadzenia do kamery wartości emisyjności obiektu, temperatury otoczenia i atmosfery, odległości kamera – obiekt, wilgotności atmosfery na jej wskazania. Wpływ kąta obserwacji na wskazania kamery termowizyjnej. Nieinwazyjne metody badań termowizyjnych. Niektóre zastosowania pomiarów termowizyjnych w budownictwie, energetyce, włókiennictwie, ochronie zabytków, medycynie, technice wojskowej. Ogólne informacje o oprogramowaniu dedykowanym dla kamer termowizyjnych firmy FLIR oraz o oprogramowaniu opracowanym w Zakładzie Technik Mikroprocesorowych, Automatyki i Pomiarów Cieplnych Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

 

Ad. 2. Ogólny program laboratorium „Komputerowe przetwarzanie termogramów”:

1. Zapoznanie z programami firmowymi do analizy termogramów.

2. Omówienie formatu plików.

3. Metodyka wykonywania raportów.

4. Zapoznanie z oprogramowaniem stworzonym w Zakładzie Technik Mikroprocesorowych, Automatyki i Pomiarów Cieplnych Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

 

Ad. 3. Ogólny program laboratorium „Pomiary termowizyjne na obiektach rzeczywistych”:

  1. Zapoznanie się z kamerą pomiarową ThermaCAM PM 595 firmy FLIR.

  2. Badanie wpływu czynników wpływających na dokładność wyznaczenia temperatury obiektu.

  3. Przykładowe zastosowania termowizji w:

 

Materiały promocyjne firmy FLIR

Szczegółowy program zajęć laboratoryjnych będzie dostosowany do preferencji zawodowych uczestników.

 

Kadra prowadząca:

Nauczyciele akademiccy Instytutu Elektroniki i Systemów Sterowania posiadający: wiedzę teoretyczną, wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jak i w praktyce badań termowizyjnych wykonanych na zlecenie przemysłu:

- prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina

- dr inż Sławomir Gryś

- dr inż. Sebastian Dudzik

 

Regulamin kursu:

Zarządzenie nr 17/2005 Rektora PCz

Zarządzenie nr 42/2006 Rektora PCz

 

Aktualizacja: 2011-05-28